VFW Post 10167
Holiday, FL

 

VFW 110th Birthday Celebration
September 2009